Przemysław Kupiec

Adwokat
Adwokat

Przemysław Kupiec


Jestem absolwentem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Studia na kierunku Prawo ukończyłem w trybie stacjonarnym w 2008 roku. Członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie jestem od 2013 roku. Ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, gdzie zdałem egzamin zawodowy i rozpoczęłam indywidualną praktykę adwokacką. W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie najwyższych standardów w każdym aspekcie wykonywanej pracy.

Prawo karne

 • sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji;
 • obronę w sprawach karnych;
 • karnoskarbowych, o wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem;
 • obronę skazańcy w postępowaniu wykonawczym, w tym w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary, o wyrażenie zgody o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • sporządzanie wniosków, pism i opinii prawnych.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód, separacje i unieważnienie małżeństwa;
 • sprawy o alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o pochodzenie dziecka – ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa;
 • sprawy o uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie.

Prawo gospodarcze

 • stałą obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • reprezentowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sporach sądowych  oaz pozasądowych z osobami fizycznym i i innymi przedsiębiorcami;
 • czynności związane z rejestracja przedsiębiorcy, zmianą danych rejestrowych oraz wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych.

Prawo cywilne

 • sporządzanie pozwów, wniosków, opinii prawnych, zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych;
 • analizowanie treści, sporządzanie projektów oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, uszkodzeń ciała oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • sprawy zakresu prawa rzeczowego, w tym o zasiedzenie, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności, eksmisje;
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych.

Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

 • sporządzanie i opiniowanie umów zabezpieczenie i ochronę praw autorskich i praw pokrewnych;
 • dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
 • profesjonalną obsługę i reprezentację Klienta w procesie negocjowania umów, w sporach sądowych wynikających z naruszeń autorskich, praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej oraz praw pokrewnych;
 • doradztwo w zakresie ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej i praw pokrewnych.

Prawo administracyjne

 • sporządzenie opinii prawnych, skarg, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentowanie Klientów w sporach z organami administracji publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Ochrona danych osobowych

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych;
 • audyt prawny procedur związanych z ochroną danych osobowych;
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach związanych ze skutkami przetwarzania danych.

Publikacje,

czyli garść porad prawnych

Czym jest prawo autorskie?

W polskim systemie prawnym kwestię tę reguluję ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I tak art. 1 ust. 1  ustawy wskazuje, że „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”  Dalej ustawodawca umieścił przykładowe wyliczenie wymieniając utwory:

Czytaj więcej …

Kogo należy uznać za twórcę?

Pojęcia „twórcy” jest bardzo istotne z uwagi, że to właśnie on podmiotem prawa autorskiego i to jemu przysługuje ochrona z tym związana.
Ustawa przewiduje domniemanie, że twórcą utworu jest osoba, której nazwisko podano do publicznej wiadomości w związku z publikacją utworu. Oczywiście jest to domniemanie obalalne. Nie ma obowiązku ujawniania autorstwa i w tym przypadku twórca jest zastępowany przez producenta lub wydawcę, a w razie ich braku (…)

Czytaj więcej…

Skontaktuj się

Zapytanie ze strony internetowej

8 + 13 =

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Adwokat Przemysław Kupiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Przemysław Kupiec z siedzibą w Lublinie, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 32/2, 20-029 Lublin.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Szczegółowe dane kontaktowe:


KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Przemysław Kupiec

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/2, 20-029 Lublin
ul. Sejmowa 14, 22-200 Włodawa

e mail: przemyslaw.kupiec@gmail.com
tel. kom.: 510 128 230, tel/fax. 81 781 68 00
NIP: 863 – 163 – 39 – 54 REGON 368057650
Nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 61 1050 1953 1000 0092 4611 8419

KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria WŁODAWA