E-mail: przemyslaw.kupiec@gmail.com    |    Telefon: +48 510 128 230    |    Fax/Tel: 81 781 68 00

Przemysław Kupiec

Adwokat

Jako absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskałem dyplom magistra w 2008 roku, kończąc studia stacjonarne na kierunku Prawo.

Od 2013 roku jestem członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie. Aplikację adwokacką ukończyłem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, gdzie pomyślnie zdałem egzamin zawodowy, a następnie rozpocząłem indywidualną praktykę adwokacką. W mojej profesjonalnej działalności kieruję się zasadami etyki zawodowej, dążąc do utrzymania najwyższych standardów w każdym aspekcie realizowanej pracy.

Obszary aktywności

Prawo karne

Sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji – kluczowe w procesie odwoławczym.

Obrona w sprawach karnych – wsparcie prawne na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem – ochrona praw i interesów pokrzywdzonych.

Obrona skazańców w postępowaniu wykonawczym – w tym odroczenie wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, czy dozór elektroniczny.

Sporządzanie wniosków, pism i opinii prawnych – profesjonalne doradztwo prawne.

Prawo rodzinne

Rozwody, separacje i unieważnienia małżeństw – wsparcie prawne w trudnych sytuacjach rodzicielskich.

Alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej – pomoc w sprawach związanych z opieką nad dziećmi.

Pochodzenie dziecka – ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa – wsparcie w kwestiach prawnych związanych z rodzicielstwem.

Uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie – pomoc w sprawach dotyczących statusu prawnego osób.

Prawo cywilne

 • sporządzanie pozwów, wniosków, opinii prawnych, zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych;
 • analizowanie treści, sporządzanie projektów oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, uszkodzeń ciała oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • sprawy zakresu prawa rzeczowego, w tym o zasiedzenie, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności, eksmisje;
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych.

Prawo gospodarcze

 • Stała obsługa prawna – kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw.
 • Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych – obrona praw i interesów przedsiębiorców.
 • Rejestracja, zmiana danych i wykreślenie przedsiębiorcy z KRS – wsparcie w formalnościach związanych z prowadzeniem działalności.
 • Zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych – pomoc w sprawach dotyczących prawidłowego zarządzania spółkami.

Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

 • sporządzanie i opiniowanie umów zabezpieczenie i ochronę praw autorskich i praw pokrewnych;
 • dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej;
 • profesjonalną obsługę i reprezentację Klienta w procesie negocjowania umów, w sporach sądowych wynikających z naruszeń autorskich, praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej oraz praw pokrewnych;
 • doradztwo w zakresie ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej i praw pokrewnych.

Ochrona danych osobowych

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych;
 • audyt prawny procedur związanych z ochroną danych osobowych;
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach związanych ze skutkami przetwarzania danych.

Prawo administracyjne

 • sporządzenie opinii prawnych, skarg, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentowanie Klientów w sporach z organami administracji publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Publikacje

Czym jest prawo autorskie?

W polskim systemie prawnym kwestię tę reguluję ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I tak art. 1 ust. 1  ustawy wskazuje, że „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”  Dalej ustawodawca umieścił przykładowe wyliczenie wymieniając utwory:

Czytaj więcej …

Kogo należy uznać za twórcę?

Pojęcia „twórcy” jest bardzo istotne z uwagi, że to właśnie on podmiotem prawa autorskiego i to jemu przysługuje ochrona z tym związana.
Ustawa przewiduje domniemanie, że twórcą utworu jest osoba, której nazwisko podano do publicznej wiadomości w związku z publikacją utworu. Oczywiście jest to domniemanie obalalne. Nie ma obowiązku ujawniania autorstwa i w tym przypadku twórca jest zastępowany przez producenta lub wydawcę, a w razie ich braku (…)

Czytaj więcej…

Kontakt

Zapytanie ze strony internetowej

5 + 2 =

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Adwokat Przemysław Kupiec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Przemysław Kupiec z siedzibą w Lublinie, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 32/2, 20-029 Lublin.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Szczegółowe dane kontaktowe:


KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Przemysław Kupiec

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/2, 20-029 Lublin

ul. Sejmowa 14, 22-200 Włodawa
e mail: przemyslaw.kupiec@gmail.com
tel. kom.: 510 128 230, tel/fax. 81 781 68 00
NIP: 863 163 39 54 REGON 368057650

Nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 61 1050 1953 1000 0092 4611 8419

KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria WŁODAWA